FAQ items aan het laden...
Onze voorwaarden2023-02-08T13:22:31+00:00

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en alle overeenkomsten met, Bomenservice Zuid.
1.2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Bomenservice Zuid een overeenkomst aangaat.
1.3. Algemene voorwaarden zoals door de opdrachtgever opgesteld gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Bomenservice Zuid zijn aanvaard.
1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene voorwaarden Bomenservice Zuid’.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan Bomenservice Zuid mag uitgaan.
2.2. Bomenservice Zuid heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met door Bomenservice Zuid verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden, indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.

Artikel 3: Industrieel en intellectueel eigendom
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Bomenservice Zuid de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijzen worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 4: Opdrachten en overeenkomsten
4.1. In het geval van een vrijblijvend aanbod is Bomenservice Zuid niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever.
4.2. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan Bomenservice Zuid heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven.
4.3. De datum van de schriftelijke bevestiging, danwel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door Bomenservice Zuid, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.
4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien Bomenservice Zuid deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt.
4.5. Zonder opgaaf van redenen blijft Bomenservice Zuid steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

Artikel 5: Honorering
5.1. Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijs wijzigingen aangepast kunnen worden.
5.2. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn er geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door Bomenservice Zuid gehanteerde prijzen en normen.
5.3. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.
5.4. Bomenservice Zuid berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.
5.5. Indien de overeengekomen prijs de €750,- overschrijdt, is Bomenservice Zuid gerechtigd een aanbetaling op de overeengekomen prijs te vorderen.

Artikel 6: Levertijd
6.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
6.2. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan Bomenservice Zuid dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen, in bezit zijn van Bomenservice Zuid.
6.3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Bomenservice Zuid kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Bomenservice Zuid is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Bomenservice Zuid niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft de opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd Bomenservice Zuid schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
6.4. Bomenservice Zuid staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte.

Artikel 7: Medewerking en verplichtingen opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de van het aan Bomenservice Zuid opgedragen werk geen vertraging ondervindt. Bij het niet voldoen is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk en vertraging.
7.2. De opdrachtgever is verplicht om Bomenservice Zuid omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het terrein, en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.
7.3. De opdrachtgever dient op zijn kosten te zorgen dat het terrein goed bereikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden door Bomenservice Zuid.
7.4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de werkplek (minimaal de kroonoppervlakte onder de boom), zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij gemaakt is van kwetsbare elementen. Bij het niet voldoen is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk en vertraging.
7.5. De opdrachtgever is verplicht aan Bomenservice Zuid alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze op de door Bomenservice Zuid aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens.
7.6. Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Bomenservice Zuid.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Bomenservice Zuid niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Bomenservice Zuid bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende verandering ten gevolge van weersomstandigheden, heeft Bomenservice Zuid het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
8.2. Daarnaast heeft Bomenservice Zuid het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
8.3. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt. In dat geval wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4. Als Bomenservice Zuid haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 9: Meerwerk en minderwerk
9.1. Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomene, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door Bomenservice Zuid. Daaronder begrepen extra opdrachten van de opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.
9.2. Bomenservice Zuid is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Evenzo is Bomenservice Zuid gehouden het minderwerk, dat op haar eigen verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.
9.3. Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door Bomenservice Zuid geschieden bij elke betalingstermijn. Bij de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door Bomenservice Zuid gemaakte kosten voor administratie en toezicht.
9.4. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van oplevering kan worden beïnvloed. Bomenservice Zuid zal de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 10: Oplevering
10.1. De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
10.2. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. Wanneer Bomenservice Zuid de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. Wanneer Bomenservice Zuid de factuur heeft verzonden;
c. Wanneer opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen;
10.3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering en de betaling niet in de weg staan.
10.4. Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Bomenservice Zuid onder opgave van redenen. Onthouding van goedkeuring door opdrachtgever van een deel van het opgeleverde, ontslaat opdrachtgever niet van de plicht tot tijdige betaling van een bedrag evenredig aan het wel goedgekeurde deel van het opgeleverde.
10.5. Bomenservice Zuid zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.

Artikel 11: Overmacht
11.1. Bomenservice Zuid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, danwel kan haar verplichtingen opschorten, indien zij in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
11.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Bomenservice Zuid te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van Bomenservice Zuid, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp- of brandstoffen.

Artikel 12: Betaling
12.1. Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in geval van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.
12.2. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van Bomenservice Zuid, dan wel via een aan te wijzen bank- of girorekening.
12.3. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
12.4. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 7 dagen na factuurdatum, is de wederpartij in verzuim en heeft Bomenservice Zuid het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling.
12.5. Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.
12.6. Wanneer Bomenservice Zuid door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten geadviseerd wordt, echter met een minimum van €200,-
12.7. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Bomenservice Zuid gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een bepaalde levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor alle schade door Bomenservice Zuid geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.
12.8. Bomenservice Zuid is gerechtigd een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten.

Artikel 13: Klachten
13.1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Bomenservice Zuid terzake schriftelijk heeft geklaagd.
13.2. Alle klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is Bomenservice Zuid slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe Bomenservice Zuid verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
14.1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Bomenservice Zuid slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
14.2. Bomenservice Zuid is in geen geval aansprakelijk:
a. Voor vergoeding van bedrijfschade.
b. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan Bomenservice Zuid toegewezen kan worden (bijvoorbeeld het  verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade).
c. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij Bomenservice Zuid, waaraan de opdracht is verstrekt.
14.3. De door Bomenservice Zuid te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door Bomenservice Zuid te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door Bomenservice Zuid aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen.
Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door Bomenservice Zuid aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.
14.4. Opdrachtgever vrijwaart Bomenservice Zuid voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Bomenservice Zuid of haar medewerkers.
14.5. In geval van onrechtmatige daad van Bomenservice Zuid, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is Bomenservice Zuid aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Bomenservice Zuid verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
14.6. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na kennisname van de schade, of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken, schriftelijk de schade te melden aan Bomenservice Zuid.

Artikel 15: Ontbinding
15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door Bomenservice Zuid aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Bomenservice Zuid zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
15.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Bomenservice Zuid geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 16: Geschillen
16.1. Op overeenkomsten met Bomenservice Zuid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 17: Addendum boomveiligheidscontrole
17.1. Bomenservice Zuid voert haar boomveiligheidscontroles uit op basis van de zogeheten ‘visual tree assessment’ (VTA). Deze methode zoekt stapsgewijs naar factoren die de stabiliteit en breukvastheid van de boom bedreigen. Er wordt vanaf de grond, eventueel met gebruikmaking van eenvoudige hulpmiddelen zoals een verrekijker, gericht gekeken naar:
• de stamvoet
• de stam
• de takaanzetten
• de takken
• de kroon
• de zichtbare beworteling
• de schors
• de aanwezigheid van zwammen
• en de aanwezigheid van reparatieweefsel.
Op basis van visueel waarneembare kenmerken c.q. afwijkingen kan met beperkte zekerheid worden bepaald of een boom al dan niet een risico oplevert voor de gebruikers van de ruimte rondom de boom.
17.2. In geval van een boomveiligheidscontrole beperkt Bomenservice Zuid zich slechts tot het uitbrengen van een deskundig advies.
Bomenservice Zuid is in geen geval aansprakelijk:
-voor de mate van adviesopvolging naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole;
-voor de gevolgen van breuk- of stabiliteitsproblemen van de boom door al dan niet visueel waarneembare oorzaak, tenzij er sprake is van aantoonbare grove nalatigheid van de boomveiligheidscontroleur;

Artikel 18: Addendum boomstronkverwijdering
18.1. Indien het verwijderen van boomstronken onderdeel uitmaakt van de uit te voeren opdracht, dan beperkt zich dit tot het wegfrezen van de verhoute delen direct grenzend aan de afgezaagde stam tot een diepte van maximaal 30cm. Tevens worden de oppervlakkig groeiende stabiliteitswortels verwijderd tot op een afstand van maximaal 30cm van de boomstronk. Het resterende wortelgestel wordt niet verwijderd tenzij anders overeengekomen.
18.2. Het freesafval, bestaande uit grond en fijne houtdeeltjes, wordt niet door Bomenservice Zuid afgevoerd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 19: Addendum achterlaten kachelhout
19.1. Indien Bomenservice Zuid, op verzoek, het kachelhout bij de opdrachtgever achterlaat, betreft dit de stam- en takdelen met een diameter van 8cm en hoger. Deze houtdelen worden door Bomenservice Zuid niet op maat gezaagd, tenzij anders overeengekomen. Deze houtdelen worden door Bomenservice Zuid niet verplaatst of gestapeld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 20: Addendum opruimen
20.1. tenzij anders overeengekomen levert Bomenservice Zuid de werkplek veegschoon op.
Dat houdt in:
-stam- en takdelen worden afgevoerd danwel verzameld;
-twijgen en bladeren worden afgevoerd danwel verzameld;
-grove houtsnippers worden afgevoerd danwel verzameld;
-fijne houtsnippers worden m.b.v. bezem en/of bladblazer in plantsoen achtergelaten;
-heel fijn zaagstof wordt niet verwijderd;

Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Bomenservice Zuid en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Aldus op 19 april 2017 vastgesteld.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ga naar de bovenkant